สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ)

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Group Thailand ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ) หรือ (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) ในวาระแห่งความสำเร็จการผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001:2015  นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ ETDA: Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) ประสบความสำเร็จในการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาง (ETDA) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) ได้มีการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อให้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วยังเน้นการพิจารณาบริบทองค์กรอีกด้วย ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลและให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมๆกัน