Getting started with AS9100 Aerospace Quality Management

Quality management in the aerospace industry can be the defining factor between financial success and costly mistakes. AS9100 can standardise the way you work and secure a solid industry reputation.   


What is AS9100 Aerospace Quality Management?

AS9100 (BS EN 9100) is the single common quality management standard for the aerospace industry in terms of aviation safety and aviation management. It is used and supported by the world’s leading aerospace companies and throughout their supply chains. AS9100 can be used by organisations across the aerospace sector, including design, manufacturing, maintenance and distributing companies. If you certify to the standard you can be confident that you have an effective quality management system in place for aviation management and aviation safety. AS9100 may also be essential to achieving your trade licence, making it essential now and in the future.  


What are the benefits of AS9100 Aerospace Quality Management?

  • Reduce the risk product or service mistakes and fatal failures
  • Demonstrate effective quality management to achieve a license to trade
  • Get a listing in the Online Supplier Information System (OASIS) database
  • Become a preferred supplier and gain customer and stakeholder trust
  • Continually improve and win international growth opportunities โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการ


AS 9100 training coursesทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน