Getting started with AS9100 Aerospace Quality Management

Quality management in the aerospace industry can be the defining factor between financial success and costly mistakes. AS9100 can standardise the way you work and secure a solid industry reputation.   


What is AS9100 Aerospace Quality Management?

AS9100 (BS EN 9100) is the single common quality management standard for the aerospace industry in terms of aviation safety and aviation management. It is used and supported by the world’s leading aerospace companies and throughout their supply chains. AS9100 can be used by organisations across the aerospace sector, including design, manufacturing, maintenance and distributing companies. If you certify to the standard you can be confident that you have an effective quality management system in place for aviation management and aviation safety. AS9100 may also be essential to achieving your trade licence, making it essential now and in the future.  


What are the benefits of AS9100 Aerospace Quality Management?

  • Reduce the risk product or service mistakes and fatal failures
  • Demonstrate effective quality management to achieve a license to trade
  • Get a listing in the Online Supplier Information System (OASIS) database
  • Become a preferred supplier and gain customer and stakeholder trust
  • Continually improve and win international growth opportunities โครงการที่ปรึกษาร่วม

หลักสูตรที่ปรึกษาร่วมของเรา (ACP) คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาด้านเป็นอิสระซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการที่จะใช้ระบบการจัดการทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มใน     ปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541