Informator BSI o Normalizacji

BSI jest znaną na całym świecie niezależną instytucją opracowującą normy zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Nad tworzeniem norm pracują komitety reprezentujące grupy zainteresowane.

BS 0 to norma regulująca sposób tworzenia norm przez BSI. Najnowsza wersja BS 0 z poprawkami została wydana w 2011 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2012.

Normę tę uzupełnia informator BSI o normalizacji, dokument zawierający wiele rozdziałów i przeznaczony do tego, by podawać praktyczne informacje członkom komitetów technicznych BSI na temat norm oraz tego, jak je tworzymy. Zakłada się regularne przeglądy owych wytycznych, aby odzwierciedlały zmiany okoliczności, polityk i procedur.