Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001

Posiadanie systemów umożliwia efektywniejsze zarządzanie organizacją. Struktura norm pozwala na łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system. W efekcie organizacja otrzymuje nowe narzędzie podnoszące jej skuteczność i „kulturę”. Niniejsze trzydniowe szkolenie prezentuje sposoby prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem technik auditowania, planowania, prowadzenia auditu, raportowania i podejmowania działań korygujących.


Czego się nauczę?

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  • przegląd norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001/OHSAS 18001
  • elementy wspólne – auditowanie procesów
  • planowanie auditów i ustanawianie celów
  • prowadzenie auditu
  • ludzkie aspekty auditowania
  • sprawozdania z auditów i prezentacja niezgodności
  • działania poauditowe

Kto jest adresatem szkolenia?

  • auditorzy i pełnomocnicy poszczególnych systemów zarządzania,
  • personel odpowiedzialny za auditowanie, znający wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001/OHSAS 18001.

Jak skorzystam?

Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania umożliwia zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Jednocześnie możliwe jest również zminimalizowanie niezbędnych zasobów, między innymi dokumentacji systemowej oraz ilości auditów. Auditorzy wzbogacą i utrwalą swoją wiedzę na temat zasad procesowego podejścia do auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Ocena uczestników:

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

 

Terminy szkoleń:  4-6 lipca / 19-21 września / 21-23 listopada