Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca obowiązkowej redukcji emisji gazów cieplarnianych stanowi część szerszego programu strategiczno-ekonomicznego w zakresie zarządzania emisją gazów cieplarnianych. Prawo to ma wpływ na działalność organizacji na całym świecie.

Firma BSI bierze udział w programie GHGEV w zakresie normatywnych, rocznych i planowanych redukcji emisji, uczestnicząc w wielu regionalnych inicjatywach. Należą do nich między innymi ograniczenie i handel emisjami na terenie Europy, programy redukcji emisji w Azji oraz najnowsze założenia międzynarodowej normy systemów zarządzania ISO 14064-1.


Co to jest Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych wg EU ETS?

Akredytacja PCA (Polskie Centrum Akredytacji)

Dnia 17 stycznia 2014 r. po przeprowadzeniu wcześniejszego procesu oceny w odniesieniu do wymagań zawartych w następujących dokumentach:

 • PN-EN ISO 14065:2012 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 • EA-6/03 Dokument EA dotyczący uznawania weryfikatorów w ramach Dyrektywy EUETS
 • IAF MD 6 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065
 • DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
 • DAVG-01-akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych wymagania szczegółowe,

i na podstawie decyzji Kierownika Biura ds. Akredytacji z dnia 21.11.2008, BSI Group Polska Sp. z o.o. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie weryfikacji rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych w III okresie rozliczeniowym.

Ze względu na coraz większą liczbę organizacji deklarujących poziom emisji gazów cieplarnianych zapotrzebowanie na niezależne usługi weryfikacji na całym świecie dynamicznie wzrasta.  W 2005 r. rozpoczęto w Europie program handlu emisjami w Unii Europejskiej (EU ETS). W Azji coraz większym zainteresowaniem cieszą się dobrowolne programy kontroli, takie jak nowy tajwański program kontroli energii czy projekt obejmujący kwestie handlu emisjami nadzorowany przez rząd japoński (znany pod nazwą JVET). Odpowiednie przepisy są opracowywane również w Stanach Zjednoczonych - najbardziej zaawansowane prace są prowadzone w stanie Kalifornia. Także inne regiony zawiązują stowarzyszenia tworzące własne prawa.

Zrozumienie kwestii technik inwentaryzacji gazów cieplarnianych oraz weryfikacji i handlu emisjami jest kluczowe dla każdej organizacji planującej wdrożenie systemu zarządzania emisją gazów cieplarnianych. Nasze podejście pozwoli Państwu zdefiniować szanse na uzyskanie oszczędności w zakresie poboru energii i udoskonalenie procesów działalności. Będą mogli Państwo również udostępnić udziałowcom dokumentację zawierającą niezależnie zweryfikowane dane.


Korzyści

Z niezależną weryfikacją w zakresie emisji gazów cieplarnianych wiąże się wiele korzyści:

 • Finanse
  Niezależna weryfikacja pozwala organizacjom uczestniczyć w programach handlu emisjami, takich jak EU ETS, a także wspólnych projektach wdrażania i mechanizmu czystego rozwoju, które przyczyniają się do realizacji założeń Protokołu z Kioto w zakresie emisji.
 • Wiarygodność
  Niezależna weryfikacja powoduje zwiększenie wiarygodności firmy za pośrednictwem raportów i publikacji informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ma to szczególne znaczenie dlazainteresowanych osób, takich jak pracownicy, klienci, brokerzy, udziałowcy i firmy ubezpieczeniowe.
 • Uczciwość
  Niezależna weryfikacja gwarantuje zgodność przedstawianych udziałowcom danych z rzeczywistością i brak materialnych nieścisłości. Przeprowadzenie takiego procesu oznacza również, że dane zostały zebrane i przeanalizowane w jawny, uznany sposób.
 • Jawność
  Publikowanie niezależnie zweryfikowanych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych stanowi dowód przywiązania firmy do praktyk jawności w zakresie ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności. Raport o emisjach gazów cieplarnianych może stanowić część publicznego sprawozdania firmy na temat kwestii ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia przez firmę stanu „zielonej równowagi”.
 • Zgodność
  Niezależna weryfikacja emisji gwarantuje zgodność danych z założeniami przyjętych protokołów. Dzięki unikatowemu procesowi stosowanemu przez nasze doświadczone zespoły ds. weryfikacji emisji gazów cieplarnianych jesteśmy w stanie zagwarantować dokładność Państwa danych w zakresie określonego zastosowania.
 • Rzetelność
  Niezależna weryfikacja gwarantuje otrzymanie rzetelnych danych o emisjach będących wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego stanu. Dzięki akredytacji UKAS (United Kingdom Accreditation Service) w zakresie programu EN 45011 nasz niezależny proces weryfikacyjny cieszy się powszechnym uznaniem profesjonalistów w branży.

Wyższa wartość dzięki niezależnej weryfikacji

Przeprowadzenie niezależnej weryfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych umożliwia organizacjom uczestniczącym w programie osiągnięcie wyższej wartości działań. Podjęcie kroków weryfikacyjnych pozwoli na:

 • identyfikację szans na zmniejszenie poboru energii;
 • identyfikację szans na udoskonalenie procesów działalności;
 • lepsze zrozumienie kwestii interakcji działów, funkcji i procesów przemysłowych;
 • zdefiniowanie metod minimalizacji wpływu działalności na środowisko naturalne;
 • wzmocnienie reputacji firmy;
 • zwiększenie świadomości udziałowców;
 • dostarczanie wiarygodnych informacji instytucjom finansowym oraz firmom ubezpieczeniowym.

Weryfikacja

Weryfikacja to proces mający na celu potwierdzenie dokładności zebranych danych w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W naszych działaniach koncentrujemy się na wiarygodności, wierności, jawności, rzetelności i zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Proces składa się z następujących etapów:

1. analiza strategiczna - uzyskanie przekroju działań projektowych i uświadomienie sobie znaczenia emisji;

2. analiza procesu - lokalna weryfikacja informacji z zastosowaniem procedur kontroli wybiórczej w celu ustalenia stopnia rzetelności danych;

3. analiza ryzyka - weryfikacja metod kontroli ryzyka minimalizujących niepewność i ocena rzetelności danych z każdego źródła;

4. raport - dokument wyszczególniający problemy wykryte podczas procesu weryfikacyjnego i potwierdzający zgodność materialną zgłaszanego poziomu emisji.

Mamy rozległe międzynarodowe doświadczenie w przeprowadzaniu następujących kontroli:

 • akredytowana weryfikacja pod kątem zgodności z założeniami normy ETS;
 • weryfikacji w zakresie grupy lub sektora przemysłowego;
 • instalacje procesowe w wielu lokalizacjach.

Aby uzyskać konkurencyjną wycenę usług weryfikacyjnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych w organizacji, należy wypełnić odpowiedni formularz zapytania.

Jeśli Państwo są już naszym klientem i w Państwa organizacji już wdrożono określone normy, kierownik ds. klienta pomoże Państwu w ustaleniu bieżącego etapu i poprowadzi Państwa przez proces certyfikacji.

Jeśli nie współpracowali Państwo jeszcze z firmą BSI, nie ma powodów do obaw - certyfikacja i tak będzie prostym procesem.

1. Nawiązanie kontaktu

Należy skontaktować się z nami w celu przekazania nam swoich wymagań, abyśmy mogli określić najodpowiedniejszy pakiet usług. Przedłożymy Państwu ofertę zawierającą informacje dotyczące kosztów i czasu wymaganego dla przeprowadzenia weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

2. Spotkanie z zespołem ds. GHGEV

Zostanie Państwu przydzielony kierownik ds. klienta, który będzie główną osobą kontaktową podczas trwania procesu weryfikacji i w późniejszym czasie. Pracownik ten będzie kompetentny w dziedzinie danego obszaru działalności biznesowej, co pozwoli na świadczenie przez niego usług w zakresie zwiększania zdolności pomiarowych przedsiębiorstwa i przedstawiania danych o rocznej emisji gazów cieplarnianych udziałowcom.

3. Procedury dotyczące wydawania lub odmowy wydania
    opinii na temat raportu emisji CO2.

Warunkiem umożliwiającym weryfikatorowi przedłożenie wniosków na temat raportu
i danych dotyczących emisji, jest uzyskanie przez niego wystarczających dowodów w trakcie prowadzenia procesu weryfikacji, wolnych od istotnych niezgodności i poważnych zafałszowań. Ustalenia i dowody uzyskane podczas procesu weryfikacji umożliwiają weryfikatorowi wypracowanie opinii odnoszącej się do tego, czy roczne raport dotyczący emisji CO2 zawiera poważne zafałszowania, oraz czy są istotne niezgodności lub inne stosowne kwestie do zamieszczenia w opinii na temat raportu. W przypadku gdy zidentyfikowane przez weryfikatora istotne niezgodności i/lub poważne zafałszowania w raporcie rocznym nie zostaną pozytywnie rozwiązane weryfikator jest zobowiązany stwierdzić, że raport dotyczący emisji nie został pozytywnie zweryfikowany.

4. Procedury postępowania ze skargami, odwołaniami
    i sprawami spornymi.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości realizacji procesu weryfikacji BSI ustanowiło procedurę Nadzoru nad wyrobem niezgodnym, reklamacjami, odwołaniami, skargami i badaniem zadowolenia klienta.  Procedura ta zapewnia obsługę każdego zgłoszenia jakie zostanie skierowane do BSI od klienta. Na życzenie Klienta niniejsza procedura zostanie mu udostępniona. 


Szkolenia

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie szkoleń oraz auditowania i dysponujemy szeregiem kursów publicznych i wewnętrznych, w których mogą Państwo uczestniczyć przed rejestracją do wprowadzenia normy, podczas tego procesu i po nim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dotyczącą kursów z zakresu systemu handlu emisjami.