Národní Investiční Plán - Podmínky pro udělení bezplatných povolenek

BSI Group Polsko jako certifikační organ mající akreditace  Polského Centra pro Akreditaci (PCA) zakládá osvědčení o dosažení schválených ukazatelů kompatibility pro investičních projektů  cílem získat bezplatné povolenky na emise skleníkových plynů.


Jakie są warunki przyznania uprawnień?

Państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c. dyrektywy 2003/87/WE, mogą przejściowo przydzielać bezpłatne uprawnienia do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, odstępując tym samym od sprzedaży tych uprawnień w drodze aukcji.

Warunkiem przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji instalacjom jest wykazanie poniesienia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych w Krajowym Planie Państwa członkowskie, których systemy energii elektrycznej spełniają kryteria w zakresie konieczności modernizacji, zgodnie z artykułem 10c. dyrektywy 2003/87/WE, mogą przejściowo przydzielać bezpłatne uprawnienia do emisji instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, odstępując tym samym od sprzedaży tych uprawnień w drodze aukcji.
Warunkiem przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji instalacjom jest wykazanie poniesienia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) w zakresie modernizacji i doposażenia infrastruktury, stosowania czystych technologii, dywersyfikacji struktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł dostaw.

Polska skorzystała z możliwości przyznawania bezpłatnych uprawnień składając „Wniosek o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji” (tzw. wniosek derogacyjny, który został zatwierdzony oraz decyzją Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. C(2013) 6648.


Jakim instalacjom przyznawane są bezpłatne uprawnienia do emisji?

Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną z możliwą do przyznania liczbą bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013 – 2020 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie krajowego planu inwestycyjnego.

 


Od czego zależy uzyskanie uprawnień do emisji?

Uzyskanie uprawnień do emisji na podstawie ww. wymagań jest zależne od realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym KPI. Dla zadań realizowanych przed dniem wejścia w życie Ustawy albo realizowanych w dniu jej wejścia albo rozpoczynających się w ciągu 3 miesięcy po dniu wejścia w życie, należy złożyć w terminie 30 dni wniosek o zatwierdzenie wskaźnika zgodności.

 


Jak dokonać weryfikacji?

Zatwierdzone wskaźniki zgodności podlegają weryfikacji przez weryfikatora w zakresie osiągnięcia emisyjności lub redukcji emisyjności produktu oraz w zakresie zastosowanego paliwa, który wydaje poświadczenie składane do Ministra Środowiska w terminie 3 miesięcy od dnia wydania poświadczenia.​

 

W celu wykonania weryfikacji prosimy o kontakt poprzez Formularz Kontaktowy Chat na naszym portalu lub kontakt telefoniczny na nr. (22) 330 61 85