Efekty szkolenia

 • Nabycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat:
 • Podstaw racjonalnej gospodarki energią elektryczną i cieplną w zakładzie przemysłowym
 • Energochłonnych urządzeń i systemów
 • Metod systematycznego oszczędzania energii
  w układach parowych, pompowych wentylatorowych,
  sprężonego powietrza oraz napędach elektrycznych
 • Racjonalnego doboru i eksploatacji urządzeń energochłonnych
 • Wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania energią.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat  Menadżer ds. efektywności energetycznej wydany przez BSI i KAPE


Cel szkolenia

Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 oraz metodologii wykonania audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym i korzyści ekonomicznych z tym związanych.

Główne tematy:

 • Planowanie i wybór metody oceny efektywności projektów
  inwestycyjnych
 • Przygotowanie do audytu: pomiary i analiza ścieżek przepływu
  energii
 • Przykłady auditingu w systemach
 • Prezentacja narzędzi obliczeniowych do wykonywania
  samodzielnego audytu
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

Uczestnicy:

 • Kadra kierownicza odpowiedzialna za sprawy techniczne
 • Główny energetyk
 • Kadra techniczna odpowiedzialna za zarządzanie energią cieplną i
  elektryczną
 • Kadra inżynierska zakładu
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością i środowiskiem

Czas trwania

3 dni

Wymagania

Nie ma żadnych formalnych wymogów, jednakże zalecamy, aby uczestnicy dobrze rozumieli koncepcję zarządzania energią w ramach organizacji

Prowadzący

Szkoleniowcy BSI Group Polska; ISO 50001 / BS EN 16001, Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej

Formy szkolenia

 • wykłady
 • prezentacja nowoczesnych rozwiązań przy wykorzystaniu stanowisk
  laboratoryjnych: pompy wirowej, wentylatora promieniowego, sprężarki
  śrubowej, szybkiej wytwornicy pary, palnika, odwadniaczy pary oraz
  urządzeń pomocniczych i przyrządów pomiarowych