Energetický Management ISO 50001

Energetický Management ISO 50001

novela zákona

novela zákona

Red Overlay
ISO 50001 Zarządzanie Energią
ISO 50001 Zarządzanie Energią
Red Overlay
ISO-50001-zarządzanie-energią
V souvislosti s očekávanými změnami v polských právních předpisech v oblasti energetické účinnosti nabízíme našim klientům pomoc v přizpůsobování se novým podmínkám.


Energetický management – výzvy

 • Potřeba ochrany klimatu,
 • Výsledek Kjótského protokolu,
 • Politika EU pro ochranu životního prostředí,
 • Směrnice ETS
 • Klimaticko-energetický balíček (20 x 20 x 20)
  - snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % vzhledem k roku 1990,
  - do roku 2020 zvýšení podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve spotřebě energie na 20 %,
  - zlepšení energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %,
  - zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv ve spotřebě pohonných hmot v dopravě na 10 %.
 • Vzhledem k tomu, že tyto požadavky se vztahují k návrhu zákona (dalšího z mnoha a asi ne poslední verze návrhu), konečná podoba těchto požadavků bude jistá až po schválení zákona a jeho publikaci.
 • Lze však s velkou pravděpodobností dojít k závěru, že změny se mohou týkat pouze četnosti požadavků na audity a určení kategorií podnikatelů.
 • Navíc kvůli tomu, že by z plánovaných povinností mohli být osvobozeni podnikatelé se systémem environmentálního managementu, vyvolává pochybnosti ohledně požadovaných prvků systému environmentálního managementu v části zaměřené na řízení spotřeby, kterou tento zákon nereguluje, a proto lze očekávat různé interpretace a výklady, které bude zveřejňovat ředitel URE-jak je dnes zvykem, v jiných a ne úplně precizních právních úkonech a požadavcích.

Energetický audit - energetický management?

Z ohledu na výše zmíněný zákon, podnikatel, který v důsledku identifikace všech zákonných požadavků se na ně snaží připravit, by si měl odpovědět na následující otázku: je zavedení systému energetického managementu pro mě to nejoptimálnější řešení?

Zavedení systému energetického managementu, kromě zřejmé otázky výkladu části týkající se "podoby prvků systému řízení životního prostředí v části zaměřené na řízení spotřeby" podporují následující argumenty:

 • značné náklady na provedení energetického auditu společnosti, který se bude provádět každé 4 roky,
 • energetický audit společnost prováděný jednou za 4 roky nemusí brát v úvahu všechny požadavky a změny prováděné během čtyř let v podniku (audit se tak rychle může stát neaktuálním),
 • systém energetického managementu bude tvořen samotným podnikatelem v systému trvalého zlepšování se všemi jeho výhodami. O nákladech a termínech realizace úsporných opatření bude rovněž rozhodovat sám podnikatel,
 • systém energetického managementu je systémem zaměřeným na efekt, takže s celkovým monitoringem spotřeby energie lokalizuje oblasti a možnosti úspory energie, které se promítají do konkrétních finančních výhod.

Systém energetického managementu. Proč stojí za to?

"Zavedení normy v krátké časové perspektivě znamená pro firmy především reálné úspory. Odhaduje se, že zlepšení výsledku spotřeby energie v průběhu prvních dvou let od rozhodnutí o zavedení systému energetického managementu může znamenat úspory v řádu od 5 do 15 %."

prof. Jacek Eliasz, Vedoucí Sekce Systémových Analýz a Managementu Energií na Západopomorské Technické Univerzitě ve Štětíně.

 • Systém energetického managementu dle ISO 50001 je vhodný pro každou organizaci – bez ohledu na její velikost, oblast působení nebo geografickou polohu.
 • Systém energetického managementu je zvláště důležitý v případě implementace v průmyslovém odvětví náročném na spotřebu energie nebo v případě nutnosti dodržování regulací o vypouštění skleníkových plynů či regulací o energetické efektivitě.

Výhody

Ve své firmě budete pozorovat následující výhody:

 • snížení nákladů na energie
 • efektivnější využívání dostupných energetických zdrojů
 • lepší obchodní výsledky
 • vyšší produktivita a konkurenceschopnost
 • snížení emisí CO2
 • velká výhoda v oblasti marketingu
 • splnění požadavků klienta
 • umožňuje vytvářet systémy a procesy s cílem zlepšit výsledek využívání a spotřeby energie
 • zavádí proces neustálého zlepšování
 • vytváří plán monitorování spotřeby energií, jakož i činnosti související s analýzou spotřeby energie
 • formuje energetické politiky a energetické cíle
 • zvyšuje touhu po inovaci
 • pomáhá při získání certifikátů energetické účinnosti

Norma ISO 50001. Energetické plánování (4.4)

 • 4.4.1 Obecná ustanovení
 • 4.4.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
 • 4.4.3 Energie – přehled
 • 4.4.4 Základní energie
 • 4.4.5 Ukazatele energetických výsledků
 • 4.4.6 Energetické cíle, úkoly a akční plány v oblasti hospodaření s energií

                                  Proces Energetického Plánování

Prvky Vstupní Plánování:

 • Historické a současné využívání energie
 • Příslušné proměnné, které mají významný vliv na využívání energie
 • Výsledek

Energetický Přezkoumání:

 • Analýza využití a spotřeby energie
 • Identifikace oblastí významné využití a spotřeby energií
 • Identifikace příležitostí pro zlepšení v důsledku energie

Prvky Výstupní Plánování:

 • Základná Energie
 • Ukazatele Energetického Výsledku
 • Cíle
 • Úkoly
 • Akční plány

Formy plnění úkolů u výše uvedených problémů mohou mít následující tvary. Systém energetického managementu (ISO 50001):

Provedení jednotlivých objednávek v rámci realizace systému, jako například:

 • Audit rozdílové analýzy
 • Provedení energetického přehledu
 • Identifikace právních předpisů a jiné požadavky
 • Posuzování shodnosti
 • Školení (personální vedení, interní auditoři*, účastníci systému)
 • atd.

*možnost vystavovat certifikáty certifikačním orgánem

Systémový přístup v rámci implementace systému:

 • Komplexní zavedení sytému, tzn. obsahující všechny elementy požadavků normy, tedy např. provedení energetického přehledu, vypracování systémové dokumentace, plánování monitorovacího sytému a dohledu nad měřícím zařízením, definování základní energie a ukazatelů energetických výsledků, provedení posouzení shodnosti, příprava zprávy i kompletace dat do přehledu řízení, management, balíček školení, asistence během certifikace, vedení školení (personální vedení, interní auditoři*, účastníci systému)