• Úvod
  ISO-50001-zarządzanie-energią
  V souvislosti s očekávanými změnami v polských právních předpisech v oblasti energetické účinnosti nabízíme našim klientům pomoc v přizpůsobování se novým podmínkám.


  Energetický management – výzvy

  • Potřeba ochrany klimatu,
  • Výsledek Kjótského protokolu,
  • Politika EU pro ochranu životního prostředí,
  • Směrnice ETS
  • Klimaticko-energetický balíček (20 x 20 x 20)
   - snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % vzhledem k roku 1990,
   - do roku 2020 zvýšení podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve spotřebě energie na 20 %,
   - zlepšení energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %,
   - zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv ve spotřebě pohonných hmot v dopravě na 10 %.
  • Vzhledem k tomu, že tyto požadavky se vztahují k návrhu zákona (dalšího z mnoha a asi ne poslední verze návrhu), konečná podoba těchto požadavků bude jistá až po schválení zákona a jeho publikaci.
  • Lze však s velkou pravděpodobností dojít k závěru, že změny se mohou týkat pouze četnosti požadavků na audity a určení kategorií podnikatelů.
  • Navíc kvůli tomu, že by z plánovaných povinností mohli být osvobozeni podnikatelé se systémem environmentálního managementu, vyvolává pochybnosti ohledně požadovaných prvků systému environmentálního managementu v části zaměřené na řízení spotřeby, kterou tento zákon nereguluje, a proto lze očekávat různé interpretace a výklady, které bude zveřejňovat ředitel URE-jak je dnes zvykem, v jiných a ne úplně precizních právních úkonech a požadavcích.

  Energetický audit - energetický management?

  Z ohledu na výše zmíněný zákon, podnikatel, který v důsledku identifikace všech zákonných požadavků se na ně snaží připravit, by si měl odpovědět na následující otázku: je zavedení systému energetického managementu pro mě to nejoptimálnější řešení?

  Zavedení systému energetického managementu, kromě zřejmé otázky výkladu části týkající se "podoby prvků systému řízení životního prostředí v části zaměřené na řízení spotřeby" podporují následující argumenty:

  • značné náklady na provedení energetického auditu společnosti, který se bude provádět každé 4 roky,
  • energetický audit společnost prováděný jednou za 4 roky nemusí brát v úvahu všechny požadavky a změny prováděné během čtyř let v podniku (audit se tak rychle může stát neaktuálním),
  • systém energetického managementu bude tvořen samotným podnikatelem v systému trvalého zlepšování se všemi jeho výhodami. O nákladech a termínech realizace úsporných opatření bude rovněž rozhodovat sám podnikatel,
  • systém energetického managementu je systémem zaměřeným na efekt, takže s celkovým monitoringem spotřeby energie lokalizuje oblasti a možnosti úspory energie, které se promítají do konkrétních finančních výhod.
 • Výhody

  Systém energetického managementu. Proč stojí za to?

  "Zavedení normy v krátké časové perspektivě znamená pro firmy především reálné úspory. Odhaduje se, že zlepšení výsledku spotřeby energie v průběhu prvních dvou let od rozhodnutí o zavedení systému energetického managementu může znamenat úspory v řádu od 5 do 15 %."

  prof. Jacek Eliasz, Vedoucí Sekce Systémových Analýz a Managementu Energií na Západopomorské Technické Univerzitě ve Štětíně.

  • Systém energetického managementu dle ISO 50001 je vhodný pro každou organizaci – bez ohledu na její velikost, oblast působení nebo geografickou polohu.
  • Systém energetického managementu je zvláště důležitý v případě implementace v průmyslovém odvětví náročném na spotřebu energie nebo v případě nutnosti dodržování regulací o vypouštění skleníkových plynů či regulací o energetické efektivitě.

  Výhody

  Ve své firmě budete pozorovat následující výhody:

  • snížení nákladů na energie
  • efektivnější využívání dostupných energetických zdrojů
  • lepší obchodní výsledky
  • vyšší produktivita a konkurenceschopnost
  • snížení emisí CO2
  • velká výhoda v oblasti marketingu
  • splnění požadavků klienta
  • umožňuje vytvářet systémy a procesy s cílem zlepšit výsledek využívání a spotřeby energie
  • zavádí proces neustálého zlepšování
  • vytváří plán monitorování spotřeby energií, jakož i činnosti související s analýzou spotřeby energie
  • formuje energetické politiky a energetické cíle
  • zvyšuje touhu po inovaci
  • pomáhá při získání certifikátů energetické účinnosti
 • Plánování

  Norma ISO 50001. Energetické plánování (4.4)

  • 4.4.1 Obecná ustanovení
  • 4.4.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
  • 4.4.3 Energie – přehled
  • 4.4.4 Základní energie
  • 4.4.5 Ukazatele energetických výsledků
  • 4.4.6 Energetické cíle, úkoly a akční plány v oblasti hospodaření s energií

                                    Proces Energetického Plánování

  Prvky Vstupní Plánování:

  • Historické a současné využívání energie
  • Příslušné proměnné, které mají významný vliv na využívání energie
  • Výsledek

  Energetický Přezkoumání:

  • Analýza využití a spotřeby energie
  • Identifikace oblastí významné využití a spotřeby energií
  • Identifikace příležitostí pro zlepšení v důsledku energie

  Prvky Výstupní Plánování:

  • Základná Energie
  • Ukazatele Energetického Výsledku
  • Cíle
  • Úkoly
  • Akční plány

  Formy plnění úkolů u výše uvedených problémů mohou mít následující tvary. Systém energetického managementu (ISO 50001):

  Provedení jednotlivých objednávek v rámci realizace systému, jako například:

  • Audit rozdílové analýzy
  • Provedení energetického přehledu
  • Identifikace právních předpisů a jiné požadavky
  • Posuzování shodnosti
  • Školení (personální vedení, interní auditoři*, účastníci systému)
  • atd.

  *možnost vystavovat certifikáty certifikačním orgánem

  Systémový přístup v rámci implementace systému:

  • Komplexní zavedení sytému, tzn. obsahující všechny elementy požadavků normy, tedy např. provedení energetického přehledu, vypracování systémové dokumentace, plánování monitorovacího sytému a dohledu nad měřícím zařízením, definování základní energie a ukazatelů energetických výsledků, provedení posouzení shodnosti, příprava zprávy i kompletace dat do přehledu řízení, management, balíček školení, asistence během certifikace, vedení školení (personální vedení, interní auditoři*, účastníci systému)