Система Менеджмента Качества

Управляйте качеством вне зависимости от размера вашего предприятия с помощью признанного во всем мире стандарта. И вы сможете: 

  • сэкономить средства
  • увеличить прибыль
  • расширить свой бизнес
  • удовлетворить большее число клиентов


На каком этапе пути реализации системы менеджмента качества вы находитесь?

Вы новый пользователь ISO 9001 или желаете расширить свои знания. Мы подберем курсы обучения и ресурсы специально для вас. Предлагаем индивидуальные пакеты стандартов для вашего бизнеса. Ваш индивидуальный пакет ISO 9001 может быть сформирован таким образом, чтобы позволить вам легко добиться нужного результата в кратчайшие сроки и вне зависимости от того, с какого момента вы начали. 


В чем заключаются преимущества системы менеджмента ISO 9001?

  • Позволяет вам создать конкурентные преимущества на рынке
  • Эффективный менеджмент качества поможет вам удовлетворять потребности клиентов
  • Эффективные методы работы позволят сэкономить время, средства и ресурсы
  • Повышенная производительность позволит устранить ошибки и увеличить прибыль
  • Мотивируйте и вовлекайте персонал в работу, направленную на повышение эффективности внутренних процессов
  • Завоюйте больше выгодных клиентов, повысив качество обслуживания
  • Расширьте возможности своего бизнеса, демонстрируя соответствие мировым стандартам 

Популярные курсы обучения работе с ISO 9001

Мы применяем ускоренные методики обучения, с тем чтобы вы смогли в полной мере разобраться в серии стандартов ISO 9001. Наше обучение проводится в условиях сочетания аудиторных занятий, семинаров и интерактивных сессий.Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.