ISO 31 000 – Управление рисками

Организации, обеспечивающие эффективное управление рисками, в большей степени способны защитить себя и успешно развить свой бизнес. Интеграция эффективных методик в повседневную работу и их распространение на широкий круг аспектов всегда сопряжены с определенными сложностями. 


Что представляет собой стандарт ISO 31 000?

BS ISO 31 000 – международный стандарт управления рисками. Данный стандарт определяет комплекс норм и правил, помогая организациям в проведении анализа и управлении рисками. Вне зависимости от того, в каком секторе вы работаете: государственном, частном или общественном – вы сможете извлечь выгоду из стандарта BS ISO 31 000, поскольку он затрагивает большую часть бизнес-процессов, включая планирование, управление и взаимодействие. С учетом того, что все организации в той или иной степени осуществляют управление рисками, рекомендации данного международного стандарта разрабатывались с целью совершенствования технологий управления и постоянного обеспечения безопасности на рабочих местах.

Внедрив принципы и нормы стандарта BS ISO 31 000 в рамках своей организации, вы сможете повысить производительность труда и качество управления, а также укрепить доверие акционеров при одновременной минимизации своих потерь. Данный международный стандарт также поможет вам улучшить показатели в области охраны труда и техники безопасности, заложить прочную основу для принятия решений и внедрить принципы дальновидного управления во всех сферах и на всех уровнях своей деятельности.


В чем заключаются преимущества данной услуги?

  • Возможность непосредственного повышения производительности и качества управления
  • Возможность укрепления доверия акционеров к вашим методам управления рисками
  • Доступность средств контроля системы управления для проведения анализа рисков и минимизации потерь
  • Возможность повышения эффективности и надежности системы управления
  • Возможность эффективного реагирования на изменения и обеспечения защиты своего бизнеса в условиях роста 

Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.