ISO 29001 – Нефтегазовая промышленность

Стандарт ISO/TS 29001 определяет требования системы управления качеством в области исследования, разработки, установки и сервисного обслуживания продукции для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.


Что представляет собой стандарт управления качеством в нефтегазовой промышленности ISO 29001?

Стандарт ISO 29001, разработанный в результате сотрудничества между ISO и представителями международной нефтегазовой промышленности (во главе с Американским институтом нефти – API), предназначен главным образом для оптимизации цепочки поставок нефтегазовой продукции.

Стандарт ISO/TS 29001 основан на ISO 9001 и включает в себя дополнительные требования, направленные на профилактику дефектов и уменьшение разброса параметров и объема отходов в результате деятельности поставщиков услуг.

Данные требования разрабатывались отдельно для обеспечения их определенности и пригодности для аудита. Они также гарантируют единообразие на глобальном уровне и дополнительную уверенность в качестве поставляемых товаров и услуг. Это особенно важно в тех случаях, когда перебои в поставках товаров и услуг имеет серьезные последствия для заинтересованных сторон. 

Стандарт предназначен для всех организаций, задействованных в цепочке поставок нефтегазовой отрасли. Сертификация в соответствии с требованиями стандарта ISO/TS 29001 создает основу для стандартизации и развития данного сектора экономики. 


В чем заключаются преимущества данной услуги?

  • Возможность получения торговой лицензии для увеличения объема сделок и открытия новых горизонтов
  • Возможность демонстрации заинтересованным лицам своей приверженности наиболее эффективным методам работы в своей отрасли
  • Возможность совершенствования технологии управления рисками и повышения производительности
  • Возможность упорядочения своей работы с целью повышения качества и снижения отходов
  • Повышение эффективности взаимодействия и регулярная оценка формируют основу для непрерывного совершенствования

Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.