ISO 26000 – Справочник по вопросам обеспечения корпоративной социальной ответственности

Стандарт ISO 26000 формулирует международные рекомендации по повышению социальной ответственности предприятия. Он поможет вам выстроить и реализовать долгосрочную стратегию социальной ответственности компании вне зависимости от характера вашего бизнеса. Стандарт ISO 26000 будет способствовать проработке всех аспектов: от технологий работы до экологических правил, устойчивого развития и инфраструктуры, затрагиваемой вашей деятельностью. 


Что представляет собой социальная ответственность?

Категория социальной ответственности превратилась в один из важнейших показателей эффективности вашей организации и применяется в отношении всех сфер жизни общества. Социальная ответственность – законодательно закрепленная и добровольная обязанность организации учитывать социально-экологические последствия своих решений и действий. Стратегия корпоративной социальной ответственности предприятия определяет формы, в которых организация вносит свой вклад в устойчивое развитие, взаимодействует со всеми заинтересованными лицами и поддерживает этику делового поведения. В чем заключаются преимущества данной услуги?

  • Разработка и построение стратегии социальной ответственности компании исходя из особенностей вашей деятельности
  • Адаптация данной стратегии к любой правовой, культурной и политической среде
  • Возможность решения социальных и экологических проблем, с которыми вы сталкиваетесь
  • Вовлечение сотрудников, общества и деловых партнеров в процесс разработки и реализации вашей стратегии
  • Укрепление доверия и репутации в качестве социально ответственной организации 

Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.