ISO 22000 – Обеспечение продовольственной безопасности

ISO 22000 – международный стандарт, формулирующий доктрину продовольственной безопасности, охватывающую все организации системы производства и сбыта продовольственной продукции "от фермы до тарелки".


Что представляет собой стандарт обеспечения безопасности продуктов питания ISO 22000?

ISO 22000 – настоящий международный стандарт, предназначенный для любых предприятий пищевой промышленности, включая действующие в смежных отраслях, таких как производство оборудования, упаковочных материалов, чистящих средств, пищевых добавок и ингредиентов.

Стандарт ISO 22000:2005 также подойдет компаниям, желающим объединить свою систему управления качеством, напр. ISO 9001, с системой обеспечения безопасности продуктов питания.

Стандарт сочетает в себе признанные ключевые элементы, позволяющие обеспечить безопасность пищевой продукции в рамках всей системы производства и сбыта продовольственной продукции, включая:

  • Интерактивное взаимодействие
  • Системный менеджмент
  • Отслеживание угроз продовольственной безопасности с использованием программ предварительных обязательных мероприятий и планов HACCP
  • Непрерывное совершенствование и обновление системы обеспечения безопасности пищевой продукции

В чем заключаются преимущества стандарта ISO 22000?

  • Возможность использования в своей работе международно признанных методик и элементов доктрины продовольственной безопасности
  • Возможность укрепления доверия клиентов и акционеров к инструментам, применяемым вами для выявления и устранения угроз
  • Возможность включения данных инструментов контроля в структуру вашей цепи поставок
  • Прозрачность отчетности и распределения полномочий
  • Возможность непрерывного совершенствования и обновления вашей системы с целью поддержания ее эффективности 

Популярные курсы обучения работе с ISO 22000

Мы применяем ускоренные методики обучения, с тем чтобы вы смогли в полной мере разобраться в интегрированных системах менеджмента. Наше обучение проводится в условиях сочетания аудиторных занятий, семинаров и интерактивных сессий. Кроме того, мы можем предложить вам корпоративное обучение.


Программа Ассоциированных Консультантов BSI

Получите дополнительную поддержку и рекомендации для участия в Программе Ассоциированных Консультантов BSI. Мы можем предоставить вам контакты более 30 участников Программы, предлагающими консультационные услуги независимо от компании BSI. 

Nə üçün BSI seçilməlidir?

Biz 100 ildən artlqdlr ki, standartlara yol açırıq və indi də bazar lideriyik. Biz dünyanın 182 ölkəsində qlobal brendlərdən tutmuş kiçik ambisiyalı bizneslərədək 80,000-dən artıq müştəriyə yardım göstəririk ki, onlar öz rəqabət mühitində əlverişli vəziyyətə sahib olsunlar. Standartları əvvəldən axıradək tam başa düşə  bilən bir neçə təşkilatdan biri kimi, biz heç də onlara necə uyğun olduğunuzu qiymətləndirmirik, biz ilk başlanğıcdan yeni standartlar yaradırıq, onlardan istifadə edərək daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün işçi heyətini qlobal səviyyədə təlimləndiririk. Bizim biliyimiz sizin təşkilatı transformasiya edə bilər.