İdarəetmə

İdarəetmə strukturu

Britaniya Standardları İnstitutunun Direktorlar Şurası ən yüksək korporativ idarəetmə standartlarına sadiqdir ki, bu da biznes uğurunun əsaslarını nəzərdə saxlayır.

Britaniya Standardları İnstitutu Kral Nizamnaməli Şirkətdir və özünün Kral Nizamnaməsi və Nizamnamə Normaları ilə idarə edilir. Səhmdar kapitala malik olmadığından BSI “mənfəətsiz” adlandırılan “qeyri-mənfəət paylama şirkətidir”, çünki qazanılan mənfəətlər yenidən biznesə təkrar investisiya edilir.

Kral Nizamnaməli Şirkət olduğundan, BSI-yə səhmdar cəmiyyətlərdə olduğu kimi investorlar tərəfindən nəzarət edilmir, amma bununla yanaşı o FRC-nin Korporativ İdarıetmə Kodeksini lazım gəldikdə tətbiq edir və ən yaxşı təcrübələri əks etdirən daxili idarəetmə prosedurlarını bərqərar etmişdir.

İdarəetmə üzrə BSI-nin diqqəti  Direktorlar Şurası ilə başlayır ki, bu da icraçı olmayan direktorların çoxluğundan təşkil olunur və bir sıra biznes sahələrindən tanınmış şəxslərin təcrübəsini toplamağa qadirdir. Direktorlar Şurası rəsmi Audit, Maaş və Nominasiya Komitələri vasitəsilə dəstəklənir ki, burada da əsasən Qeyri-icraçı Direktorlar təmsil olunur, bundan başqa Standartlar Siyasəti və Strategiya Komitəsi və İctimai Məsuliyyət Komitəsi də Şuraya dəstək verir.

Daxili nəzarət və maliyyə idarəetməsi və onların əlaqədar monitorinq və uyğunluq sistemlərinin strukturu BSİ-nin Biznes Etikası Kodeksi ilə möhkəmləndirilir ki, bu da etik dəyərləri və yüksək vəhdət standartlarını müəyyən edir və bunun da bizim hər gördüyümüz işin bütün askektlərilə dəstəklənməsini təkid edirik.

Britaniya Standartlar İnstitutunun illik hesabatında şirkətin idarəetmə strukturu ətraflı şəkildə açıqlanmışdır


Правление

Все члены Правления отвечают за успех деятельности компании. Оно осуществляет руководство предпринимательской деятельностью компании в рамках целесообразной и эффективной системы контроля. Основную часть Правления составляют неисполнительные директора, богатый опыт и независимость которых способствуют поддержанию компанией высочайших стандартов руководства и управления. Независимый советник Правления привносит дополнительный опыт и знания.

Правление несет единоличную ответственность за обеспечение соответствия Королевской грамоте и Уставу, за стратегию и управление, организацию и структуру, финансовую отчетность и управление, внутреннее управление, управление рисками, утверждение важных договоров, утверждение корпоративной политики, рассмотрение важных вопросов в отношении финансов, приобретений и отчуждений, а также за вопросы корпоративного управления.


Комитеты

Комитеты Правления

Правление создало Комитеты, призванные обеспечить использование BSI лучших методик корпоративного управления:

 • Комитет по аудиту
 • Комитет по вознаграждениям
 • Комитет по назначениям
 • Комитет по социальной ответственности
 • Комитет по политике и стратегии в области стандартов

Исполнительные Комитеты

Исполнительным директором созданы следующие подотчетные ему Комитеты:

 • Исполнительный Комитет Группы компаний
 • Исполнительный Комитет по операциям Группы компаний
 • Комитет по банковским операциям и общим вопросам
 • Комитет по надзору за соблюдением Кодекса деловой этики NSB
 • Комитет по объективности сертификационного органа (CBIC)
 • Комитет по управлению сертификационным органом

Ежегодное общее собрание

Правление использует ежегодное общее собрание в целях взаимодействия с участниками-подписчиками и привлечения их к участию.