Hướng dẫn trách nhiệm xã hội Tiêu chuẩn ISO 26000

ISO 26000 đưa ra các khuyến nghị quốc tế nhằm hướng tổ chức bạn đến trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp và hướng dẫn xây dựng chiến lược dài hạn về trách nhiệm xã hội (csr), bất kể tính chất tổ chức bạn. ISO 26000 tạo điều kiện cho bạn thực hành với các chính sách môi trường, phát triển bền vững và cộng đồng mà bạn tác động.


Csr là gì?

Trách nhiệm và những lĩnh vực xã hội khác đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để đo lường kết quả hoạt động của tổ chức. csr là gì? Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là nghĩa vụ pháp lý và tự nguyện của tổ chức quan tâm đến tác động xã hội và môi trường trong quá trình hoạt động. Chiến lược tổ chức phải nêu rõ những cách thức gắn kết với các bên liên quan, ứng xử phù hợp và góp phần vào sự phát triển bền vững của môi trường.Lợi ích đạt được là gì?

  • Thiết kế và xây dựng chiến lược trách nhiệm xã hội phù hợp với tổ chức bạn
  • Điều chỉnh chiến lược theo mọi môi trường pháp lý, văn hoá, chính trị
  • Quản lý các vấn đề xã hội hay môi trường cụ thể cho tổ chức bạn
  • Kết nối nhân viên, cộng đồng và các đối tác kinh doanh trong chiến lược 
  • Trở thành tổ chức trách nhiệm xã hội được tin cậy

Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.