Chứng nhận Quản lý môi trường ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 chứng nhận doanh nghiệp của bạn như việc có trách nhiệm đối với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm như thế nào đối với việc làm giảm những ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như đáp ứng sự mong đợi bền vững của các bên hữu quan.


Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14001?

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Những yêu cầu của ISO 14001: Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

  1. Phân tích thiếu sót -
    Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của HACCP. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

  2. Đánh giá chính thức -

          Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác               chuẩn bị cho việc đánh giá của tổ chức của bạn thông qua việc đánh giá trong trường           hợp những quy trình cần thiết ISO 14001 và kiểm soát đã được phát triển. Chúng tôi           sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ           hỏng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hỏng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được                 đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm           soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang hoạt động               một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001.

       3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận

        Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của                bạn sẽ nhận được một chứng chỉ ISO 14001 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám             đốc khách khàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên             thăm quan để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm           bảo hệ thống liên tục cải thiện.Hãy đào tao với chúng tôi và có chứng chỉ ISO 14001

Chúng tôi sử dụng những phương pháp học gia tăng để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ ISO 14001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn trong bối cảnh với sư pha trộn với việc dạy trong phòng học, hội thảo và những bài học tương tác.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.