Công nhận của chúng tôi

Chứng nhận có nghĩa là chúng tôi đã được đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế công nhận và hoạt động ở mức tối đa chất lượng dịch vụ - cung cấp sự đảm bảo cho bạn giấy chứng nhận do chúng tôi phát hành đều đáng tin cậy và khách quan

Chứng nhận này làm giảm rủi ro cho bạn và khách hàng đồng thời giúp bạn tin tưởng rằng chúng tôi đã đánh được đánh giá độc lập năng lực và kết quả hoạt động.

 


Who we’re accredited by

We are among the most respected and reputable management systems certification bodies in the world and are accredited by around 20 local and international bodies including:

To enable us to provide a cost-effective service, we regularly review our accreditation schemes. We have decided to provide accreditation worldwide with ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB), supported by local well-known and credible accreditation as appropriate to our customer requirements and the local market needs.