การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 (ISO/TS 16949:2009 Requirement & Implementation)

 • เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
 • เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009
 • สามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในเนื้องานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/TS16949:2009
 • รับทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • รับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุงมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ

ISO/TS 16949:2009 Requirement & Implementation

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1
• หลักการพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO/TS16949:2009
• องค์ประกอบของข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009
• เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด

วันที่ 2
• เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด (ต่อ)
• การนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
• ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดทำระบบและข้อควรระวัง
• การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

• เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัด ทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
• รับทราบสิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่างมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 กับ ISO/TS 16949:2009
• เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดส่วนเพิ่มของ ISO/TS 16949:2009
• สามารถดำเนินการนำข้อกำหนดไปปฏิบัติในเนื้องานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/TS16949:2009
• รับทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
• รับทราบมุมมองของการตรวจประเมินในมุงมองของผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้