การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009

การที่จะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน องค์กรจำเป็นต้องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทั้งองค์กรตนเอง และ ผู้ส่งมอบ ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ประธานบริษัท
 • กรรมการผู้จัดการ
 • เจ้าของกิจการ
 • นักอุตสาหกรรม
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรระบบ
 • โปรแกรมเมอร์
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกรคุณภาพ
 • วิศวกรฝ่ายทดสอบ
 • หัวหน้าแผนก
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

ISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit

เนื้อหาหลักสูตร

วันแรก
• บทนำ
• การกำหนดและการประเมินความสามารถผู้ตรวจสอบ
• Case studey: การกำหนด audit qualification
• Automotive Process Approach Audit
• Case study: Automotive Process Approach Audit
• การจัดทำแผนการตรวจ

• Case study: การจัดทำแผนการตรวจ
• การเตรียมรายการคำถามตาม
• การประยุกต์ข้อกำหนด TS
• การประยุกต์ข้อกำหนด Core tool• การประยุกต์ข้อกำหนด Customer Specific Requirements
• Process Approach
• Case study: Audit check list

วันที่สอง
• Review Day 1
• Case study: check list
• การได้มาซึ่งหลักฐานและการประเมิน
• เทคนิคการตรวจ C-A-D-P
• Case study: กิจกรรมการตรวจ

• NCR management
• Case study: NCR management
• ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการตรวจของ Certify Body
• สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา
 • เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:20029
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ
 • ทำให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 
 • สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน 
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้